mr

Інформатика 6

Алгоритми та виконавці

Офіційни сайт Scratch
Scratch 1 Turtle in Python Scratch 3 Scratch 4
Лист Scratch
Лист GG
Зірка Python Зірка Scratch Зірка Turtle Art
Лінійні алгоритми
Завдання 
Многокутники
Python
Дії над числами
Python
Списки 1
Python
Списки 2
Python
Зміна образів 1 Зміна образів 2 Зміна образів 3 Зміна образів
стр. 42-43
У програмах верхнього рядка зустрічаються повторення. Де?
       

Текстовий процесор (8 год)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

 
1
15.02

Поняття текстового документа, його об’єктів.

Текстовий процесор, його призначення

Середовище текстового процесора. Створення, відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора

Учень

описує поняття:

 • текстовий документ;

 • текстовий процесор;

 • фрагмент тексту;

 • схема/діаграма;

 • форматування за зразком.

пояснює:

 • призначення текстового процесора;

 • призначення схем/діаграм;

описує:

 • середовище текстового процесора;

 • алгоритм створення текстового документа;

 • алгоритм опрацювання текстового документа;

 • правила введення тексту;

 • властивості абзаців та символів;

 • різні способи копіювання і вставляння фрагментів тексту;

 • операції редагування і форматування текстового документа;

 • алгоритм вставляння графічних зображень та схем/діаграм;

 • властивості графічного зображення в текстовому документі;

 • процес перевірки правопису в середовищі текстового процесора;

 • алгоритм автоматизованого пошуку та заміни фрагментів у тексті;

наводить приклади:

 • об’єктів текстового документа;

 • основні операції, що можна виконувати над текстом в середовищі текстового процесора;

 • використання текстового процесора в навчанні;

порівнює:

 • режими роботи в середовищі текстового процесора;

уміє:

 • створювати, відкривати, редагувати та зберігати документи в середовищі текстового процесора;

 • вводити кілька абзаців тексту з дотриманням правил орфографії, пунктуації і введення тексту;

 • переміщувати текстовий курсор в тексті з використанням миші та клавіатури;

 • виділяти фрагменти тексту (слово, рядок, абзац, весь документ);

 • форматувати текст: символи (шрифт, розмір, колір, накреслення), абзаци (шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу);

 • виділяти та вилучати, копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням комбінацій клавіш, меню;

 • вставляти графічні об’єкти в текстовий документ;

 • знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі;

 • знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі;

 • перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматичному режимі;

 • нумерувати сторінки документа;

 • здійснювати попередній перегляд текстового документа та роздруковувати текстовий документ;

використовує:

 • різні способи копіювання і переміщення фрагментів тексту;

 • засоби пошуку й автоматичної заміни тексту;

 • засоби перевірки правопису

 
2
22.02

Виділення фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння

Введення і редагування тексту

 
3
29.02

Перевірка правопису. Виправляння помилок. Пошук та заміна фрагментів в тексті

 

 
4
12.03

Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзацу, міжрядкового інтервалу.

 
5
14.03

Алгоритм опрацювання текстового документа

 
6
21.03

Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння схем/діаграм

Нумерування сторінок. Попередній перегляд текстового документу, друк

 
7
28.03

Практична робота 7. Редагування та форматування текстового документа

 
8
04.04

Практична робота 8. Вставляння графічних об’єктів та схем/діаграм у текстовий документ

 

Комп’ютерні мережі (8 год)

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів ДЗ
1
11.04
Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережеву взаємодію. Типи комп’ютерних мереж. Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережевими папками

Учень описує поняття:

 • комп’ютерна мережа;

 • сервер і клієнтський комп’ютер;

 • локальна комп’ютерна мережа;

 • глобальна комп’ютерна мережа;

 • всесвітнє павутиння;

 • веб-сайт, веб-сторінка, гіперпосилання;

 • авторське право;

 • ключове слово

називає:

 • різні програми-браузери;

 • основні служби глобальної мережі Інтернет;

має уявлення про:

 • користувача й сеансу користувача;

 • адресу веб-сторінки;

 • описує:

 • права доступу користувача до ресурсів;

 • правила навігації локальною мережею в середовищі операційної системи;

 • призначення Інтернету; 

 • призначення комп’ютерних мереж, поняття мережевої взаємодії;

 • призначення інтернет-енциклопедій, словників та онлайн перекладачів;

 • призначення основних служб Інтернету: веб-сервісу, електронної пошти, інтерактивного спілкування;

 • правила здійснення пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті;

 • правила безпечної роботи в Інтернеті при пошуку

 • інформаційних матеріалів (повідомлень);

уміє:

 • відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі;

 • копіювати та переміщувати дані між різними комп’ютерами мережі;

 • запускати на виконання програму-браузер;

 • вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;

 • відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою;

 • створювати та редагувати список сайтів, обраних для швидкого перегляду;

 • використовувати гіперпосилання для навігації веб-сторінками;

 • зберігати зображення, веб-сторінки та їх фрагменти;

 • використовувати пошукові системи для пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті;

 • здійснювати простий пошук інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті на задану тему;

 • аналізувати інформаційні матеріали (повідомлення), знайдені в Інтернеті;

 • дотримуватися правил безпечної роботи в Інтернеті при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень);

 • використовувати енциклопедії, словники та перекладачі, розміщені в Інтернеті, у своїй навчальній діяльності

1

2
2
18.04
Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету  
  3
25.04
Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання  
4,5
11.05

Робота з веб-браузером. Використання, створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу

Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Поняття ключового слова, пошукової системи. Простий пошук.

Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті

Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів

Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн- перекладачі

 
    6
16.05

Авторське право та Інтернет

Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень)

 
7
23.05

Практична робота 9. Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду

 
8
23.05

Практична робота 10. Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами

 

 

Пошук

Контакт

mirinf17